ค้นหา

ประกาศ ทต. ทองผาภูมิ
-ประกาศทั่วไป
-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 
 
บริการข้อมูลข่าวสาร ทต. ทองผาภูมิ
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ
-คู่มือประชาชน
-แผนที่การท่องเที่ยว
-เบอร์โทรศัพท์
-กิจการสภา
-การเงินและพัสดุ
-แผนพัฒนา อปท.
-เทศบัญญัติ
-ผลการดำเนินงาน
-งานบุคลากร
-แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์
-แบบคำร้อง
-ข้อตกลงปฎิบัติราชการ
-การมอบอำนาจการตัดสินใจ
-กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
-การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-รายงานการประชุม
-แจ้งข่าวการทุจริต
-ระเบียบกฎหมาย อปท.
-คำสั่ง
-เตรียมความพร้อมสู่ AEC
-ประมวลจริยธรรม
 
 

 

 
 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐

 

อัยการจังหวัดทองผาภูมิ
สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ
สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ
กองร้อย ตชด. ที่ ๑๓๕
ท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
เขื่อนวชิราลงกรณ
 
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
เทศบาลตำบลท่าล้อ
เทศบาลตำบลหนองปรือ
เทศบาลตำบลวังกะ
เทศบาลตำบลเอราวัณ
เทศบาลตำบลเลาขวัญ
เทศบาลตำบลหนองรี
เทศบาลตำบลบ่อพลอย
เทศบาลตำบลวังโพธิ์
เทศบาลตำบลลูกแก
เทศบาลตำบลสำรอง
เทศบาลตำบลหนองตากยา
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระเเท่น
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

 

http://www.free-counter-plus.com
 

 

 
   

สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ หมู่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๙๙๑๐๑ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๙๗๕๗ ต่อ ๑๑๐