กระดานสนทนา
 
   

ค้นหา

 
ประกาศ ทต. ทองผาภูมิ
 
   
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
บริการข้อมูลข่าวสาร ทต. ทองผาภูมิ
 
   
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
คู่มือประชาชน
แผนที่การท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์
กิจการสภา
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนา อปท.
เทศบัญญัติ
ผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงาน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ข้อตกลงปฎิบัติราชการ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
งานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
แบบคำร้อง
รายงานการประชุม
แจ้งข่าวการทุจริต
ระเบียบกฎหมาย อปท.
คำสั่ง
เตรียมความพร้อมสู่ AEC
ประมวลจริยธรรม
แผ่นพับ

 

 
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเรียนปฏิบัติการพิเศษต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเรียนปฏิบัติการพิเศษต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ร่างวิจารณ์โครงการก่อสร้างอาคารห้องเรียนปฏิบัติการพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาที่ทิ้งขยะมูลฝอยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาที่ทิ้งขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล ถนนเทศบาลซอย ๑๖ (ซอยวังลังกา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล ถนนเทศบาลซอย ๑๖ (ซอยวังลังกา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำพื้นที่ในโดมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทองผาภูมิ (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่่อง การจัดตั้งศูนย์ต่อต้านการทุจริต และรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำพื้นที่ในโดมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามหญ้าเทียมภายในโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำพื้นที่ในโดมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทองผาภูมิ (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามหญ้าเทียมในโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ จัดทำพื้นในโดมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล ถนนเทศบาลซอย ๗ (ซอยสมใจนึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโดรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล ถนนเทศบาลซอย ๗ (ซอยสมใจนึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโดรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาที่ทิ้งขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาที่ทิ้งขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า ภายในโรงเรียนเทศบาลฯ
รุปโครงการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารภายในสำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำและตกแต่งห้องอ่านข่าวพร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสด
เปิดเผยราคากลางติดตั้งสัญญาณไฟจราจรป้ายจราจร ภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
เปิดเผยราคากลางโครงการขยายผิวถนน คสล. เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ซอย ๔ (ประเสริฐสุขสันต์)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างป้ายสัญญาณจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้าภายในโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้าภายในโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสายหลัก
ปิดเผยราคากลางโครงการติดต้ังประตูรั้วทางเข้าโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังต่อจากอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
เปิดเผยราคากลางโครงการขยายทางเท้าภายในโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ภายในโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
สรุปโครงการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านคุณสุชาติ ช่อวิเชียร (ฝั่งวัดท่าขนุน)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณสุชาติ ช่อวิเชียร (ฝั่งวัดท่าขนุน)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (ครั้งที่ ๒)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประมูลโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
ประกาศโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหลังคาอัฒจันทร์ พร้อมห้องน้ำนักกีฬาพร้อมรั้วรอบสนามฟุตบอล และวางระบบน้ำสนามฟุตบอล (บริเวณโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างหลังคาอัฒจันทร์ พร้อมห้องน้ำนักกีฬา พร้อมรั้วรอบสนามฟุตบอลและวางระบบน้ำสนามฟุตบอล (บริเวณโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินกันน้ำเซาะฯ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน กันน้ำเซาะ ตรงบริเวณข้างตลาดสด (ซอยชาวเหนือ)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำระบบไฟเบอร์ออฟติก
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการจัดทำระบบไฟเบอร์ออฟติกพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง การจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ซุ้ม
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ประกาศโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย โครงการทองผาภูมิ Wi–Fi
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม (เปลี่ยนเป็นหลอด LED) และขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมเสาไฟฟ้าตรงบริเวณทางแยกฯ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำต่อจากของเดิมฝั่งวัดท่าขนุน บริเวณบ้านคุณโสภี เทพอูฐ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณหน้าโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการวางท่อน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาลซอย ๑๑ (ซอยบ้านคุณสมคิด พุทธพงษ์) (ครั้งที่ ๓)
อัยการจังหวัดทองผาภูมิ
สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ
สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ
กองร้อย ตชด. ที่ ๑๓๕
ท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
เขื่อนวชิราลงกรณ
 
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
เทศบาลตำบลท่าล้อ
เทศบาลตำบลหนองปรือ
เทศบาลตำบลวังกะ
เทศบาลตำบลเอราวัณ
เทศบาลตำบลเลาขวัญ
เทศบาลตำบลหนองรี
เทศบาลตำบลบ่อพลอย
เทศบาลตำบลวังโพธิ์
เทศบาลตำบลลูกแก
เทศบาลตำบลสำรอง
เทศบาลตำบลหนองตากยา
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระเเท่น
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงบันไดทางขึ้นลงบริเวณสะพานหลวงปู่สาย
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายบอกถนนและซอย ภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายบอกถนนและซอยภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเล่นกีฬาในร่มโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเล่นกีฬาในร่มโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประมูลเช่ารถยนต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเช่ารถยนต์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการวางท่อน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาลซอย ๑๑ (ซอยบ้านคุณสมคิด พุทธพงษ์) (ครั้งที่ ๒)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ พร้อมประตูรั้วโรงเรียน
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการวางท่อนาประปา บริเวณถนนเทศบาลซอย ๑๑ (ซอยบ้านคุณสมคิด พุทธพงษ์)
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เรื่อง สอบราคาโครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงสูบน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

 

 

 

 
   

สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ หมู่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๙๙๑๐๑ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๙๗๕๗ ต่อ ๑๑๐